LİDER TÜRKİYE - YARIŞMACI ADAYIYLA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

FACAR Medya İletişim Grubu Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında detaylı olarak belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 5. maddesinin ikinci fıkrasında ve özel nitelikli kişisel verilerimin Kanun’un 6. maddesinin üçüncü fıkrası ile öngörülen şartlardan birinin sağlanması halinde işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde ancak şahsımın konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlı olarak işlenebileceği hususunda bilgilendirildim.

Şirket’te, sayılan veri işleme sebepleri ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, internet sitesi, elektronik form, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilip işlendiği konusunda detayları içeren ve Şirket tarafından hazırlanmış olan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini okudum ve bu hususla ilgili olarak bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Şirket ile akdedeceğim hizmet sözleşmesinin gereği olarak personel sıfatı ile tarafımca sunulan veya Şirket’in iş güvenliği ve sağlığı gibi mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi adına sunmuş olduğum adli sicil kaydı raporu Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verilerim, siyasi parti, dernek, sendika, vakıf üyeliklerim gibi Üyelik Verilerimin, yarışmacı adayı/yarışmacı sıfatı ile Şirket ile akdedilecek hizmet sözleşmesi kapsamında tarafımca verilen kullanılan yabancı madde bilgisi, boy, kilo, hastalık geçmişi, devam eden hastalıklarım ve alerjilerim gibi Sağlık Verilerimin;

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temininin sağlanması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgilerin paylaşılması ve yanıt verilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi ve
 • İş sağlığı, güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçları ile

amaçları ile işlenmesine ve Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde Şirket ve dış hizmet sağlayıcılarının bünyesinde fiziki ve elektronik ortamda Şirket tarafından düzenlenen Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Veri İşleme Politikasına ve yasal yükümlülüklere uygun olarak, Politikalarda belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine ve5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ve Şirket’in bağlı bulunduğu sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

 • Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortakları,
 • İş ortakları,
 • İlgili bankalara,
 • Yargı birimleri,
 • Şirket’in vekilleri, vergi danışmanları, mali müşavirler ve denetçiler de dâhil olmak üzere hizmet alınan üçüncü kişiler,
 • Şirket’in tedarikçileri,
 • Veri sahibinin yetki vermiş olduğu temsilcileri veya var ise, yasal temsilcisi,
 • Zaruri olan hallerde Şirket hissedarları ve diğer şahıs, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına,

Konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman Şirket’ten bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, verileri güncelleme, verilerin eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltilmesini, tamamen ya da kısmen silinmesini veya yok edilmesini, yurtiçinde ve yurtdışında aktarılan 3. kişilere ilişkin bilgi talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma haklarımın olduğunu öğrendim.

Bu kapsamda;

 1. Şirket tarafından kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenme amaçlarını, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkına dair bilgilendirildiğimi, 
 2. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin; işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını,
 3. Şirket tarafından hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına, Kişisel Veri İşleme Politikasına ve Aydınlatma Metnine ne şekilde ulaşabileceğimi ve ne şekilde inceleyebileceğimi anladığımı,
 4. İşbu hususlara ilişkin detaylı bilgi edinmek istediğimde Şirket ile iletişim kanalları vasıtasıyla iletişim kurarak bilgi alacağım konusunda bilgilendirildiğimi,
 5. Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirket’e derhal bildireceğimi aydınlatılmış AÇIK RIZAM ile KABUL ve BEYAN EDİYORUM.