6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) UYARINCA AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK)

UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Esentepe Mahallesi Villa Caddesi No:7 Şişli/İstanbul adresinde mukim FACAR Medya İletişim Grubu Anonim Şirketi tarafından yayınlanan Lider Türkiye isimli Yarışma Programı’nda yer alacak kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İlgili kişinin Lider Türkiye Yarışma Programı çekimlerine katılması esnasında kamera kaydını almak suretiyle ve Lider Türkiye yarışması katılımcısı olmak amacıyla başvuru formunu doldurmak suretiyle yazılı olarak kişisel verileri elde edilmekte ve işlenmektedir. İşleme, KVKK’nın 3. Maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. Elde edilen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve B bölümünde yer alan tabloda amaç ve işlenen veri ile ilişkilendirilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşlenen kişisel verilerinize, bu verilerin kategorilerine, işleme amaçlarına ve işlemeye dayanak hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.

Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

Finans Verisi

Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası

Jürilerin Sözleşme Kapsamında Belirlenen Ücretin Ödenmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

Finans Verisi

Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

Görsel ve İşitsel Veri

Ses ve Görüntü Kaydı

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

İletişim Verisi

Acil İletişim Numarası, Sosyal Medya Hesap Bilgileri

Lider Türkiye Yarışmasının Kayıtlarının Yapılması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası

Jürilerin Sözleşme Kapsamında Belirlenen Ücretin Ödenmesi, Lider Türkiye Yarışmasının Kayıtlarının Yapılması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması ve İfası

Yarışmaya İlişkin Veri

Kullanılan Oy

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Finans Verisi

Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Görsel ve İşitsel Veri

Ses ve Görüntü Kaydı

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

İletişim Verisi

Acil İletişim Numarası, Sosyal Medya Hesap Bilgileri

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Finans Verisi

Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Veri

Ses ve Görüntü Kaydı

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

İletişim Verisi

Acil İletişim Numarası, Sosyal Medya Hesap Bilgileri

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yarışmaya İlişkin Veri

Kullanılan Oy

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

KVKK 9/1 maddesi uyarınca Açık Rıza

Görsel ve İşitsel Veri

Ses ve Görüntü Kaydı

Sosyal Medya Mecraları Üzerinden Programın Tanıtım ve Yayınının Yapılması, Uluslararası Kanallar, Online Yayıncılık Platformları, Yurt Dışı Menşeili Dijital Medya Ve Sosyal Medya Platformlarına Aktarılmak Üzere Programın Hazırlık ve Yayıncılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi, www.liderturkiye.tv Adresi Üzerinden Programın Tanıtımının Yapılması

 1. C.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilere aktarılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Şirket’in vekilleri, vergi danışmanları, mali müşavirler, denetçiler ve taşeronlar da dâhil olmak üzere hizmet alınan üçüncü kişiler

Hizmet Alınan Üçüncü Kişilerin Sözleşmeye Bağlı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi

Finans Verisi (Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası), Görsel ve İşitsel Veri (Ses ve Görüntü Kaydı), İletişim Verisi (Acil İletişim Numarası, Sosyal Medya Hesap Bilgileri), Kimlik Verisi (Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası), Yarışmaya İlişkin Veri (Kullanılan Oy)

Şirket’in Mali Müşavirleri, Bankalar

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Finans Verisi (Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası), Kimlik Verisi (Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası)

Uluslararası Kanallar, Online Yayıncılık Platformları, Yurt Dışı Menşeili Dijital Medya Ve Sosyal Medya Platformları

Lider Türkiye Yarışma Programı Tanıtım ve Yayıncılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Veri (Ses ve Görüntü Kaydı)

Hukuki Bir İhtilaf Olması Halinde Yargı birimleri, Şirket’in vekilleri

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Finans Verisi (Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası), Görsel ve İşitsel Veri (Ses ve Görüntü Kaydı), İletişim Verisi (Acil İletişim Numarası, Sosyal Medya Hesap Bilgileri), Kimlik Verisi (Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası), Yarışmaya İlişkin Veri (Kullanılan Oy)

Talep Olunması Halinde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Finans Verisi (Banka Adı, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası), Görsel ve İşitsel Veri (Ses ve Görüntü Kaydı), İletişim Verisi (Acil İletişim Numarası, Sosyal Medya Hesap Bilgileri), Kimlik Verisi (Ad- Soyad, T.C. Kimlik Numarası)

Sosyal Medya Mecraları

Lider Türkiye Yarışma Programı Tanıtım ve Yayıncılık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Veri (Ses ve Görüntü Kaydı)

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda yer verilen yöntemler ile yapılabilir:

 • Yazılı olarak,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,
 • Mobil imza ile,
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususların bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler mevcutsa başvuruya eklenir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım.

Ad-Soyadı :

Tarih :

İmza :