JÜRİ ADAYI KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla FACAR Medya İletişim Grubu Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için gerekli tedbirlerin alınması Şirket için azami önem arz etmektedir. Bu bilinçle Şirket’in öncelikli amacı yarışmacı adaylarının mahremiyetini koruyarak her türlü kişisel verinin; hukuka uygun ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenmesidir. Bu çerçevede Şirket, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıda detaylıca açıklanan şartlarda ve belirtilen mevzuatlarla belirlenen sınırlar dahilinde işlemektedir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre veri işleme tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

 

ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER

 

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından, yarışmaya başvurarak Şirket ile ilişki inde bulunan yarışmacı adaylarından çağrı merkezi, internet sitesi, elektronik form, fiziksel mekânlar ve yarışmacı adayı tarafından gönderilen video ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik yollarla elde edilerek işlenmektedir.

 

Şirket’in yaptığı faaliyetler sonucu yarışmacı adaylarının, Kimlik ve İletişim, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi, Yarışmaya İlişkin Bilgiler ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri kategorileri kapsamında bulunan kişisel verileri işlenmektedir.

 

Veri Kategorisi

İşlenen Veri

Kimlik Verileri

Ad – Soyad
Cinsiyet
Yaşı
İkamet Edilen Şehir
Medeni Hal

İletişim Verileri

Telefon Numaraları
E-mail Adresi

Mesleki Deneyim Verileri

Meslek Bilgisi
Aylık Gelir
Akademik Geçmişi

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri

Görsel Kayıt
İşitsel Kayıt

Yarışmaya İlişkin Bilgi Verileri

Araştırma Katılım Bilgileri
Çalışılan Sektör Bilgisi
İnternet Bağlantı Bilgisi
Kendini Tanımlama Şekli
Çevresinin Veri Sahibini Tanımlama Şekli
Zoom Programı Kullanım Bilgisi
Mikrofon/Kamera Mevcudiyet Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Siyasi Düşüncesi

 

 

 

KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket, ilgili kişi gruplarına ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri, Kanun’da öngörülen veri ekonomisi ilkeleri çerçevesinde ve aynı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar ve amaçları ile sınırlı olmak üzere yalnızca gerekli olan hallerde açık rızanın alınması, yasal zorunluluklar ve sözleşmeler neticesinde ve Şirket’in meşru menfaati olan durumlarda işlemektedir.

 

Kişisel veriler Şirket tarafından Şirket’in sistem ve uygulamalarının veri güvenliğini sağlamak adına tüm gerekli idari, teknik ve güvenlik tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temininin sağlanması, Şirket’in yarışmacı adaylarının hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaati, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, gerekli iletişimin sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, işin sürekliliğinin sağlanması, mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi amaçlarıyla ve yarışmacı adayının açık rızası olması halinde işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Şirket; Kanun, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından alınan kararlar ile ilgili mevzuat ve yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda gerekli ve uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel veri sahibinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uymak şartıyla, 28. maddesinin birinci fıkrasındaki muafiyet halleri saklı kalmak kaydı ile aktarabilmektedir.

Hissedar/ortaklara ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortakları, iş ortakları, ilgili bankalara, yargı birimleri, Şirket’in vekilleri, vergi danışmanları, mali müşavirler ve denetçiler de dâhil olmak üzere hizmet alınan üçüncü kişiler, Yayıncı Kuruluşlar, Şirket’in tedarikçileri, veri sahibinin yetki vermiş olduğu temsilcileri veya var ise, yasal temsilcisi; zaruri olan hallerde Şirket hissedarları ve diğer şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMI

Şirket, Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ilkeler uyarınca ilgili kişilere ait işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler hakkında açık rızalarını almak suretiyle veya Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen şartlarla Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde, gerekli tedbirleri alarak; Şirket ile olan hukuki ilişki ve faaliyet kapsamında, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleri ile bir sözleşmenin kurulması veya ifası adına sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması aktarım amacıyla sınırlı olarak, kullanılan uygulamalar, yazılım programları, internet sitesi, elektronik posta sistemi, televizyon kanalları gibi vasıtalar aracılığı ile ilgili kişilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel bilgiler veri aktarımı yapabilmektedir.

 

KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Şirket, belirtilen kişi gruplarına ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlarla sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortamda telefon ve benzeri iletişim vasıtalarıyla, gönderilen elektronik postalar, arama kayıtları, Şirket internet sitesi gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemler ile toplamakta ve fiziki ve/veya dijital ortamda saklamaktadır. Toplanan kişisel veriler Şirket tarafından sağlanan hizmete göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin toplanılmasındaki amaç bir sözleşmenin kurulması ve ifasından kaynaklı olarak kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Şirket’in bu veriyi işlemekte ve saklamakta meşru menfaatinin bulunması halleri ile Kanun’da veri sahibinin açık rızası ile işlenebileceği durumlarda açık rızanın alınmasıdır.

 

KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

Kanun kapsamında ilgili kişi veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

Herhangi bir hak ihlalinin mevcut olduğu veya olabileceği hallerde yapılan başvuruda, bu başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak Şirket tarafından sonuçlandırılır. İşlemin Şirket için ek maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”degösterilen tarifedeki ücret uygulanabilir.

 

Başvuru yapıldığı halde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesindeki şartlara uymak kaydı ile başvuruda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki şekildedir;

 

Başvuru sahibinin ad, soyad bilgisi, doğum tarihi, telefon numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi,
Başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası; yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya var ise kimlik numarası
Başkasının verileri hakkında başvuru yapılıyor ise bu kişiye ilişkin yukarıdaki maddede belirtilen bilgiler,
Başvuru sahibinin veya adına başvuru yapılan kişinin kurum ile ilişkisinin niteliği ve tarihi,
Talep konusu,
Talebe verilecek yanıt için gönderim yöntemi (e-posta yoluyla, yukarıdaki madde kapsamında verilen adrese posta ile gönderim veya elden teslim ile),
Talep Tarihi,
Başvuru sahibinin imzası.

 

Yapılan başvuru Şirket’te aşağıda detayları belirtilen yetkili kişiye elden teslim edilebileceği gibi, aşağıda belirtilen adrese veya e-posta adresine de iletilebilir.

 

Başvuru yapıldığı takdirde Şirket, başvuru sahibinin kimliğini doğrulamak ve haklarını korumak amacıyla başvuru sahibinin aranması, tarafına e-posta gönderilmesi gibi ek doğrulamalar yapabilir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Unvan​​​: Facar Medya İletişim Grubu Anonim Şirketi

MERSİS No​​:

Adres​​​: Esentepe Mahallesi Villa Caddesi No:7/1 Şişli-İstanbul

Telefon​​​: 0212 212 11 09

E-posta​​​:

 

İRTİBAT KİŞİSİ (TEMSİLCİ)

 

Ad-Soyad​​:

Telefon​​​: